ဝန္ေဆာင္မႈ ရယူရန္

  • ရယူရန္ ခလုပ္ကို နိပ္ၿပီး SMS ပို႔ပါ။ အတည္ျပဳရန္ SMS လက္ခံရရွိမည္။
  • အတည္ျပဳရန္္ ခလုပ္ကိုနိပ္ၿပီး SMS ထပ္မံ ပို႔ပါ။ ဝန္ေဆာင္မႈ ရယူၿပီး ေအာင္ျမင္ေၾကာင္း SMS ရရွိပါမည္။
  • အကူအညီလိုအပ္ပါက 24/7 Customer Services ဖုန္း 01-2305273 , 09-5401888 , 09-5151010 , 01-652283 , 01-507153 , 01-507154 , 106 သို႔ဆက္သြယ္ပါ။

မိုဘိုင္းသတင္းစာ

ဝန္ေဆာင္မႈအမည္ 8205 သို႔ေပးပို႔ရမည့္ စာသား
ဝန္ေဆာင္မႈ ရယူရန္ အတည္ျပဳရန္ ဝန္ေဆာင္မႈ ပယ္ဖ်က္ရန္ က်သင့္ေငြ (တစ္လစာ)
သတင္း ၀န္ေဆာင္မႈ (ယူနီကုဒ္)UNWR ရယူရန္ UNWRON အတည္ျပဳရန္ UNWROFF ပယ္ဖ်က္ရန္ ၅၃ က်ပ္
သတင္း ၀န္ေဆာင္မႈ (ေဇာ္ဂ်ီ)ZNWR ရယူရန္ ZNWRON အတည္ျပဳရန္ ZNWROFF ပယ္ဖ်က္ရန္ ၅၃ က်ပ္

ေရႊေစ်းႏႈန္းမ်ား

ဝန္ေဆာင္မႈအမည္ 8205 သို႔ေပးပို႔ရမည့္ စာသား
ဝန္ေဆာင္မႈ ရယူရန္ အတည္ျပဳရန္ ဝန္ေဆာင္မႈ ပယ္ဖ်က္ရန္ က်သင့္ေငြ (တစ္လစာ)
ေရႊေစ်းႏႈန္း (ယူနီကုဒ္)UGLD ရယူရန္ UGLDON အတည္ျပဳရန္ UGLDOFF ပယ္ဖ်က္ရန္ ၃၅ က်ပ္
ေရႊေစ်းႏႈန္း (ေဇာ္ဂ်ီ)ZGLD ရယူရန္ ZGLDON အတည္ျပဳရန္ ZGLDOFF ပယ္ဖ်က္ရန္ ၃၅ က်ပ္
ေရႊေစ်းႏႈန္းGLD ရယူရန္ GLDON အတည္ျပဳရန္ GLDOFF ပယ္ဖ်က္ရန္ ၃၅ က်ပ္

ႏိုင္ငံျခား ေငြလဲႏႈန္း ဝန္ေဆာင္မႈ

ဝန္ေဆာင္မႈအမည္ 8205 သို႔ေပးပို႔ရမည့္ စာသား
ဝန္ေဆာင္မႈ ရယူရန္ အတည္ျပဳရန္ ဝန္ေဆာင္မႈ ပယ္ဖ်က္ရန္ က်သင့္ေငြ (တစ္လစာ)
စင္ကာပူေဒၚလာ(ေဇာ္ဂ်ီ)ZSGD ရယူရန္ ZSGDON အတည္ျပဳရန္ ZSGDOFF ပယ္ဖ်က္ရန္ ၃၅ က်ပ္
ထိုင္းဘတ္ ေငြလဲႏႈန္း (ေဇာ္ဂ်ီ)ZTHB ရယူရန္ ZTHBON အတည္ျပဳရန္ ZTHBOFF ပယ္ဖ်က္ရန္ ၃၅ က်ပ္
မေလးရွားရင္းဂစ္ ေငြလဲႏႈန္း (ေဇာ္ဂ်ီ)ZMYR ရယူရန္ ZMYRON အတည္ျပဳရန္ ZMYROFF ပယ္ဖ်က္ရန္ ၃၅ က်ပ္
ဂ်ပန္ယန္း ေငြလဲႏႈန္း (ေဇာ္ဂ်ီ)ZJPY ရယူရန္ ZJPYON အတည္ျပဳရန္ ZJPYOFF ပယ္ဖ်က္ရန္ ၃၅ က်ပ္
အိႏၵိယ ေငြလဲႏႈန္း (ေဇာ္ဂ်ီ)ZINR ရယူရန္ ZINRON အတည္ျပဳရန္ ZINROFF ပယ္ဖ်က္ရန္ ၃၅ က်ပ္
တရုတ္ယြမ္ ေငြလဲႏႈန္း (ေဇာ္ဂ်ီ)ZCNY ရယူရန္ ZCNYON အတည္ျပဳရန္ ZCNYOFF ပယ္ဖ်က္ရန္ ၃၅ က်ပ္
ယူရို ေငြလဲႏႈန္း (ေဇာ္ဂ်ီ)ZEUR ရယူရန္ ZEURON အတည္ျပဳရန္ ZEUROFF ပယ္ဖ်က္ရန္ ၃၅ က်ပ္
အေမရိကန္ ေဒၚလာေငြလဲႏႈန္း (ေဇာ္ဂ်ီ)ZUSD ရယူရန္ ZUSDON အတည္ျပဳရန္ ZUSDOFF ပယ္ဖ်က္ရန္ ၃၅ က်ပ္
Unicode Or English ျဖင့္ ေငြလဲႏႈန္း စာတို ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားကို ၾကည့္ရန္

စုိက္ပ်ိဳးေရးထြက္ကုန္ေစ်းႏႈန္း စာတုိ ဝန္ေဆာင္မႈ

ဝန္ေဆာင္မႈအမည္ 8205 သို႔ေပးပို႔ရမည့္ စာသား
ဝန္ေဆာင္မႈ ရယူရန္ အတည္ျပဳရန္ ဝန္ေဆာင္မႈ ပယ္ဖ်က္ရန္ က်သင့္ေငြ (တစ္လစာ)
ေတာင္ႀကီး ကုန္စည္ဒိုင္ ဆီထြက္သီးႏွံေစ်းႏႈန္း(ယူနီကုဒ္)UOSTG ရယူရန္ UOSTGON အတည္ျပဳရန္ UOSTGOFF ပယ္ဖ်က္ရန္ ၅၃ က်ပ္
ပခုကၠဴ ကုန္စည္ဒိုင္ ဆီထြက္သီးႏွံေစ်းႏႈန္း(ယူနီကုဒ္)UOSPK ရယူရန္ UOSPKON အတည္ျပဳရန္ UOSPKOFF ပယ္ဖ်က္ရန္ ၅၃ က်ပ္
ျမင္းၿခံ ကုန္စည္ဒိုင္ ဆီထြက္သီးႏွံေစ်းႏႈန္း(ယူနီကုဒ္)UOSMGN ရယူရန္ UOSMGNON အတည္ျပဳရန္ UOSMGNOFF ပယ္ဖ်က္ရန္ ၅၃ က်ပ္
မံုရြာ ကုန္စည္ဒိုင္ ဆီထြက္သီးႏွံေစ်းႏႈန္း(ယူနီကုဒ္)UOSMW ရယူရန္ UOSMWON အတည္ျပဳရန္ UOSMWOFF ပယ္ဖ်က္ရန္ ၅၃ က်ပ္
မေကြး ကုန္စည္ဒိုင္ ဆီထြက္သီးႏွံေစ်းႏႈန္း(ယူနီကုဒ္)UOSMG ရယူရန္ UOSMGON အတည္ျပဳရန္ UOSMGOFF ပယ္ဖ်က္ရန္ ၅၃ က်ပ္
အျခား ကုန္စည္ဒိုင္မ်ားအတြက္ စာတုိ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားကို ၾကည့္ရန္

စီးပြားေရးေဗဒင္ စာတုိ ဝန္ေဆာင္မႈ

ဝန္ေဆာင္မႈအမည္ 8205 သို႔ေပးပို႔ရမည့္ စာသား
ဝန္ေဆာင္မႈ ရယူရန္ အတည္ျပဳရန္ ဝန္ေဆာင္မႈ ပယ္ဖ်က္ရန္ က်သင့္ေငြ (တစ္လစာ)
မိန္ရာသီဖြား (ျမန္မာဘာသာ, ေဇာ္ဂ်ီ) (ေဖေဖာ္ဝါရီ ၁၉ မွ မတ္ ၂၀ ထိ)ZPIC ရယူရန္ ZPICON အတည္ျပဳရန္ ZPICOFF ပယ္ဖ်က္ရန္ ၁၂၆ က်ပ္
ကံုရာသီဖြား (ျမန္မာဘာသာ, ေဇာ္ဂ်ီ) (ဇန္နဝါရီ ၂၀ မွ ေဖေဖာ္ဝါရီ ၁၈ ထိ)ZAQU ရယူရန္ ZAQUON အတည္ျပဳရန္ ZAQUOFF ပယ္ဖ်က္ရန္ ၁၂၆ က်ပ္
မကာရရာသီဖြား (ျမန္မာဘာသာ, ေဇာ္ဂ်ီ) (ဒီဇင္ဘာ ၂၂ မွ ဇန္နဝါရီ ၁၉ ထိ)ZCAP ရယူရန္ ZCAPON အတည္ျပဳရန္ ZCAPOFF ပယ္ဖ်က္ရန္ ၁၂၆ က်ပ္
ဓႏုရာသီဖြား (ျမန္မာဘာသာ, ေဇာ္ဂ်ီ) (ႏုိဝင္ဘာ ၂၂ မွ ဒီဇင္ဘာ ၂၁ ထိ)ZSAG ရယူရန္ ZSAGON အတည္ျပဳရန္ ZSAGOFF ပယ္ဖ်က္ရန္ ၁၂၆ က်ပ္
ၿဗိစာၦရာသီဖြား (ျမန္မာဘာသာ, ေဇာ္ဂ်ီ) (ေအာက္တုိဘာ ၂၃ မွ ႏုိဝင္ဘာ ၂၁ ထိ)ZSCO ရယူရန္ ZSCOON အတည္ျပဳရန္ ZSCOOFF ပယ္ဖ်က္ရန္ ၁၂၆ က်ပ္
တူရာသီဖြား (ျမန္မာဘာသာ, ေဇာ္ဂ်ီ) (စက္တင္ဘာ ၂၃ မွ ေအာက္တုိဘာ ၂၂ ထိ)ZLIB ရယူရန္ ZLIBON အတည္ျပဳရန္ ZLIBOFF ပယ္ဖ်က္ရန္ ၁၂၆ က်ပ္
ကန္ရာသီဖြား (ျမန္မာဘာသာ, ေဇာ္ဂ်ီ) (ၾသဂုတ္ ၂၃ မွ စက္တင္ဘာ ၂၂ ထိ)ZVIR ရယူရန္ ZVIRON အတည္ျပဳရန္ ZVIROFF ပယ္ဖ်က္ရန္ ၁၂၆ က်ပ္
သိဟ္ရာသီဖြား (ျမန္မာဘာသာ, ေဇာ္ဂ်ီ) (ဇူလိုင္ ၂၃ မွ ၾသဂုတ္ ၂၂ ထိ)ZLEO ရယူရန္ ZLEOON အတည္ျပဳရန္ ZLEOOFF ပယ္ဖ်က္ရန္ ၁၂၆ က်ပ္
ကရကဋ္ရာသီဖြား (ျမန္မာဘာသာ, ေဇာ္ဂ်ီ) (ဇြန္ ၂၁ မွ ဇူလိုင္ ၂၂ ထိ)ZCAN ရယူရန္ ZCANON အတည္ျပဳရန္ ZCANOFF ပယ္ဖ်က္ရန္ ၁၂၆ က်ပ္
ေမထုန္ရာသီဖြား (ျမန္မာဘာသာ, ေဇာ္ဂ်ီ) (ေမ ၂၁ မွ ဇြန္ ၂၀ ထိ)ZGEM ရယူရန္ ZGEMON အတည္ျပဳရန္ ZGEMOFF ပယ္ဖ်က္ရန္ ၁၂၆ က်ပ္
ၿပိႆ ရာသီဖြား (ျမန္မာဘာသာ, ေဇာ္ဂ်ီ) (ဧၿပီ ၂၀ မွ ေမ ၂၀ ထိ)ZTAU ရယူရန္ ZTAUON အတည္ျပဳရန္ ZTAUOFF ပယ္ဖ်က္ရန္ ၁၂၆ က်ပ္
မိႆရာသီဖြား(ျမန္မာဘာသာ, ေဇာ္ဂ်ီ) (မတ္ ၂၁ မွ ဧၿပီ ၁၉ ထိ)ZARI ရယူရန္ ZARION အတည္ျပဳရန္ ZARIOFF ပယ္ဖ်က္ရန္ ၁၂၆ က်ပ္
Unicode ျဖင့္ ေဗဒင္စာတို ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားကို ၾကည့္ရန္

Eleven ေန႔စဥ္ SMS သတင္းတုိ ၀န္ေဆာင္မႈ

ဝန္ေဆာင္မႈအမည္ 8205 သို႔ေပးပို႔ရမည့္ စာသား
ဝန္ေဆာင္မႈ ရယူရန္ အတည္ျပဳရန္ ဝန္ေဆာင္မႈ ပယ္ဖ်က္ရန္ က်သင့္ေငြ (တစ္လစာ)